انگیزه بسیجیان انگیزه پستِ مادی و دنیائی نیست، برای دست‌یابی به پست و مقام نیست، برای رسیدن به مال و منال نیست، بلکه انگیزه بسیجیان بالاترین انگیزه‌ها است، ارزشی، معنوی و خدائی است.