اگر بعضی‌‌‌ها بدون توجه به شرائط زمانه، دائم در حال اعتراض و قر زدن هستند از بی بصیرتی است.