شرکت نکردن در انتخابات و رأی ندادن، خود یک نوع رأی دادن است رأی به این که دیگران بجای من انتخاب کنند و سرنوشت مرا تعیین کنند؛ نتیجه‌ای که هرگز مد نظر قهرکنندگان نیست کدام آدم عاقلی، سرنوشت خود را به دست دیگران که نمی‌داند چه می‌کنند، می‌دهد؟