از تمامی علمای اعلام و فرزندان قرآن و دانشمندان ارجـمند تقاضــا دارم از كتاب مقدسی كه “تِبْیاناً لِکُلِّ شَیء” است و صادر ازمقام جمع الهی به قلب نور اول و ظهـور جمع‌الجمع تابیده است غفلت نفرمایند. (امام خمینی رحمت الله علیه)