کتاب شاهراه نور و معرفت و راه نجات از تاریکی جهل و نادانی است.

کتاب همانند باران بر سرزمین دل‌ها می‌بارد، بوته‌های اندیشه را سیراب می‌کند،

ایمان را بارور می‌سازد و به زندگی طراوت می‌بخشد.