یکــــی از صـفــات مردان خـدا و یکــی از معیـارهای کـمال عقل گمنامى است.