بر اساس سنت الهی ممکن نیست کسی به حق عمل کند و عزیز نشود، یا ذلیل بماند و یا ذلیل شود و ممکن نیست کسی حق را ترک کند و ذلیل نشود، یا عزیز بماند و یا عزیز شود.