انسان مخلص نه شهوت شهرت دارد،
نه میل به دیده شدن،
نه نیاز به حساب آمدن،
اینان نه در فکر منافع‌اند،
نه در اندیشه پاداش،
نه مسئولیت را پلکان ترقی می‌کند
و نه برای انجام وظیفه منت‌گذاری؛
بلکه مسئولیت را امانت الهی و پست و مقام را در حکم سربازی امام زمان و وظیفه را تاج افتخار برای خدمت می‌داند.