سه فصل سال گذشت،

دولت‌مردان و مسئولین اجرایی کشور مراقب باشند در رابطه با شعار سال

جهش تولید

از نهادهای دیگر کشور عقب نمانند!