ماه رجب بهار تعالی روح، فرصت بالندگی روحی، فصل شکوفائی معنوی، و ماه آمادگی برای میهمانی خداست.