عید باستانی نوروز در حقیقت عید حیات مجدد طبیعت عید شـروع مجدد بهـار عید حیات دوباره زندگی عید پالایش و پاکیزگی و نو شدن عید نشـاط و شادابــی عید مهربانی و نوع دوستـی عید دید و بازدید و صله‌رحم عید احتـرام به بزرگـترها و عید تجلی و ظهور قدرت خدا است.