ازدواج به عنوان سنّت دیرین اجتماعی، از آغاز زندگی بشر، بین همه‌ی اقوام و ملل رواج داشته، و در فرهنگ کهن این مرز و بوم، از جایگاه بلند و ویژه‌ای برخوردار بوده و هست.