بهترین کتاب و اصلی ترین کتاب کتابی است که
از حق و حقیقت بگوید و آن چیزی جز کتاب آسمانی قرآن کریم نیست به همین خاطر خداوند بارها بر خواندن و تدبر در قرآن کریم دستور داده است:

وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.