انسان بصیر

دنبال حق‌ و حقیقت‌ است نه دنبال اشخاص

دنبال تکلیف است نه دنبال اظهار نظر

دنبال اطاعت‌ است نه تفسیر و توجیح

دنبال عمل به‌هنگام است نه بعد از حادثه

تسلیم است نه معترض

هوشیار است نه گیج