زبان قرآن کریـم فقط زبان منطـق و استدلال نیست بلکه زبان احساس و غذای روح است.

قرآن کریم با این زبان مردم وحشى، پابرهنه و دور از تمدنِ شبه جزیره عربستان را متحوّل کرد و از آنان انسان‌های پاکدامن، شایـسته، مجاهـدان دلیـر و وارستـه ساخت.