اسلام برای شکوفایی ظرفیتها، استعدادها، و قابلیتهای انسانی، ارتباط جنس مخالف را در دائره‌ی زناشوئی لازم و ضروری دانسته و آن را ترویج می‌کند و ارتباط در خارج از دایره‌ی زناشوئی را منع کرده و آن را حـرام دانسته است.