اساسا سربازان اسلام، اگرچه نامدار باشند، در این جهان گمنامند. نام دارترین سرباز فداکار در اسلام، امیرالمؤمنین است. و او گمنام ترین سرباز است.