می‌گویند محمدبن شهر آشوب مازندرانی از اکابر علمای امامیه در قرن هفتم، هنگامی که کتاب معروف مناقب را تالیف می کرد؛ هزار کتاب در مناقب مولی الکونین علی عَلَیهِ‌السَّلام در کتابخانه‌اش داشت.