دعای مجیر

به مناسبت روزهاى سیزدهم و چهارهم و پانزدهم ماه رمضان / دعای مجیر در بین دعاها از جایگاه بلندى برخوردار است، هنگامى که پیامبر گرامی اسلام صَلَّى‌الله عَلَیهِ وَآلِهِ در مقام ابراهیم مشغول نماز بودند، جبرئیل این دعا را برای آن حضرت هدیه آورده است و عالم ربانی مرحوم کفْعَمى در بَلَدُ الأَمین و مصباح این دعا را ذکر نموده و از جمله آثار آن فراهم شدن زمینه برای بخشش گناهان است.

خواندن دعای شریف مجیر براى شفای بیمار، اداى دین، بی نیازى، توانگرى و رفع غم و اندوه، در ایام البیض بسیار تأکید شده است که در روزهاى سیزدهم و چهارهم و پانزدهم ماه رمضان خوانده می‌شود. دعای مجیر نود بند دارد که در هر بندی سه صفت از صفات خداوند آمده است که یکی از آن صفات، مُجِیرُ یعنی پناه دهنده است و آن در تمام بندها تکرار شده است و به همین خاطر، این دعا به نام دعای مجیر نامیده شده است.


  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 1. سُبْحَانَک یا اللَّهُ تَعَالَیتَ یا رَحْمَانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 2. سُبْحَانَک یا رَحِیمُ تَعَالَیتَ یا کرِیمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 3. سُبْحَانَک یا مَلِک تَعَالَیتَ یا مَالِک أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 4. سُبْحَانَک یا قُدُّوسُ تَعَالَیتَ یا سَلامُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 5. سُبْحَانَک یا مُؤْمِنُ تَعَالَیتَ یا مُهَیمِنُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 6. سُبْحَانَک یا عَزِیزُ تَعَالَیتَ یا جَبَّارُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 7. سُبْحَانَک یا مُتَکبِّرُ تَعَالَیتَ یا مُتَجَبِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ،
 8. سُبْحَانَک یا خَالِقُ تَعَالَیتَ یا بَارِئُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 9. سُبْحَانَک یا مُصَوِّرُ تَعَالَیتَ یا مُقَدِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 10. سُبْحَانَک یا هَادِی تَعَالَیتَ یا بَاقِی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 11. سُبْحَانَک یا وَهَّابُ تَعَالَیتَ یا تَوَّابُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 12. سُبْحَانَک یا فَتَّاحُ تَعَالَیتَ یا مُرْتَاحُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 13. سُبْحَانَک یا سَیدِی تَعَالَیتَ یا مَوْلای أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 14. سُبْحَانَک یا قَرِیبُ تَعَالَیتَ یا رَقِیبُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 15. سُبْحَانَک یا مُبْدِئُ تَعَالَیتَ یا مُعِیدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 16. سُبْحَانَک یا حَمِیدُ تَعَالَیتَ یا مَجِیدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 17. سُبْحَانَک یا قَدِیمُ تَعَالَیتَ یا عَظِیمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 18. سُبْحَانَک یا غَفُورُ تَعَالَیتَ یا شَکورُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 19. سُبْحَانَک یا شَاهِدُ تَعَالَیتَ یا شَهِیدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 20. سُبْحَانَک یا حَنَّانُ تَعَالَیتَ یا مَنَّانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 21. سُبْحَانَک یا بَاعِثُ تَعَالَیتَ یا وَارِثُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 22. سُبْحَانَک یا مُحْیی تَعَالَیتَ یا مُمِیتُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 23. سُبْحَانَک یا شَفِیقُ تَعَالَیتَ یا رَفِیقُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 24. سُبْحَانَک یا أَنِیسُ تَعَالَیتَ یا مُونِسُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 25. سُبْحَانَک یا جَلِیلُ تَعَالَیتَ یا جَمِیلُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 26. سُبْحَانَک یا خَبِیرُ تَعَالَیتَ یا بَصِیرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 27. سُبْحَانَک یا حَفِی تَعَالَیتَ یا مَلِی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 28. سُبْحَانَک یا مَعْبُودُ تَعَالَیتَ یا مَوْجُودُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 29. سُبْحَانَک یا غَفَّارُ تَعَالَیتَ یا قَهَّارُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 30. سُبْحَانَک یا مَذْکورُ تَعَالَیتَ یا مَشْکورُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 31. سُبْحَانَک یا جَوَادُ تَعَالَیتَ یا مَعَاذُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 32. سُبْحَانَک یا جَمَالُ تَعَالَیتَ یا جَلالُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 33. سُبْحَانَک یا سَابِقُ تَعَالَیتَ یا رَازِقُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 34. سُبْحَانَک یا صَادِقُ تَعَالَیتَ یا فَالِقُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 35. سُبْحَانَک یا سَمِیعُ تَعَالَیتَ یا سَرِیعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 36. سُبْحَانَک یا رَفِیعُ تَعَالَیتَ یا بَدِیعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 37. سُبْحَانَک یا فَعَّالُ تَعَالَیتَ یا مُتَعَالُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 38. سُبْحَانَک یا قَاضِی تَعَالَیتَ یا رَاضِی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 39. سُبْحَانَک یا قَاهِرُ تَعَالَیتَ یا طَاهِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 40. سُبْحَانَک یا عَالِمُ تَعَالَیتَ یا حَاکمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 41. سُبْحَانَک یا دَائِمُ تَعَالَیتَ یا قَائِمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 42. سُبْحَانَک یا عَاصِمُ تَعَالَیتَ یا قَاسِمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 43. سُبْحَانَک یا غَنِی تَعَالَیتَ یا مُغْنِی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 44. سُبْحَانَک یا وَفِی تَعَالَیتَ یا قَوِی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 45. سُبْحَانَک یا کافِی تَعَالَیتَ یا شَافِی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 46. سُبْحَانَک یا مُقَدِّمُ تَعَالَیتَ یا مُؤَخِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 47. سُبْحَانَک یا أَوَّلُ تَعَالَیتَ یا آخِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ،
 48. سُبْحَانَک یا ظَاهِرُ تَعَالَیتَ یا بَاطِنُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 49. سُبْحَانَک یا رَجَاءُ تَعَالَیتَ یا مُرْتَجَى أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 50. سُبْحَانَک یا ذَا الْمَنِّ تَعَالَیتَ یا ذَا الطَّوْلِ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 51. سُبْحَانَک یا حَی تَعَالَیتَ یا قَیومُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 52. سُبْحَانَک یا وَاحِدُ تَعَالَیتَ یا أَحَدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 53. سُبْحَانَک یا سَیدُ تَعَالَیتَ یا صَمَدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 54. سُبْحَانَک یا قَدِیرُ تَعَالَیتَ یا کبِیرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 55. سُبْحَانَک یا وَالِی تَعَالَیتَ یا مُتَعَالِی(عَالِی) أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 56. سُبْحَانَک یا عَلِی تَعَالَیتَ یا أَعْلَى أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 57. سُبْحَانَک یا وَلِی تَعَالَیتَ یا مَوْلَى أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 58. سُبْحَانَک یا ذَارِئُ تَعَالَیتَ یا بَارِئُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 59. سُبْحَانَک یا خَافِضُ تَعَالَیتَ یا رَافِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 60. سُبْحَانَک یا مُقْسِطُ تَعَالَیتَ یا جَامِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 61. سُبْحَانَک یا مُعِزُّ تَعَالَیتَ یا مُذِلُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 62. سُبْحَانَک یا حَافِظُ تَعَالَیتَ یا حَفِیظُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 63. سُبْحَانَک یا قَادِرُ تَعَالَیتَ یا مُقْتَدِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 64. سُبْحَانَک یا عَلِیمُ تَعَالَیتَ یا حَلِیمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 65. سُبْحَانَک یا حَکمُ تَعَالَیتَ یا حَکیمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 66. سُبْحَانَک یا مُعْطِی تَعَالَیتَ یا مَانِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 67. سُبْحَانَک یا ضَارُّ تَعَالَیتَ یا نَافِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 68. سُبْحَانَک یا مُجِیبُ تَعَالَیتَ یا حَسِیبُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 69. سُبْحَانَک یا عَادِلُ تَعَالَیتَ یا فَاصِلُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 70. سُبْحَانَک یا لَطِیفُ تَعَالَیتَ یا شَرِیفُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 71. سُبْحَانَک یا رَبُّ تَعَالَیتَ یا حَقُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 72. سُبْحَانَک یا مَاجِدُ تَعَالَیتَ یا وَاحِدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 73. سُبْحَانَک یا عَفُوُّ تَعَالَیتَ یا مُنْتَقِمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 74. سُبْحَانَک یا وَاسِعُ تَعَالَیتَ یا مُوَسِّعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 75. سُبْحَانَک یا رَءُوفُ تَعَالَیتَ یا عَطُوفُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 76. سُبْحَانَک یا فَرْدُ تَعَالَیتَ یا وِتْرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 77. سُبْحَانَک یا مُقِیتُ تَعَالَیتَ یا مُحِیطُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 78. سُبْحَانَک یا وَکیلُ تَعَالَیتَ یا عَدْلُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 79. سُبْحَانَک یا مُبِینُ تَعَالَیتَ یا مَتِینُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 80. سُبْحَانَک یا بَرُّ تَعَالَیتَ یا وَدُودُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 81. سُبْحَانَک یا رَشِیدُ تَعَالَیتَ یا مُرْشِدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 82. سُبْحَانَک یا نُورُ تَعَالَیتَ یا مُنَوِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 83. سُبْحَانَک یا نَصِیرُ تَعَالَیتَ یا نَاصِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 84. سُبْحَانَک یا صَبُورُ تَعَالَیتَ یا صَابِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 85. سُبْحَانَک یا مُحْصِی تَعَالَیتَ یا مُنْشِئُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 86. سُبْحَانَک یا سُبْحَانُ تَعَالَیتَ یا دَیانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 87. سُبْحَانَک یا مُغِیثُ تَعَالَیتَ یا غِیاثُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 88. سُبْحَانَک یا فَاطِرُ تَعَالَیتَ یا حَاضِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ
 89. سُبْحَانَک یا ذَا الْعِزِّ وَ الْجَمَالِ تَبَارَکتَ یا ذَا الْجَبَرُوتِ وَ الْجَلالِ
 90. سُبْحَانَک لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَک إِنِّی کنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّینَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کذَلِک نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِینَ

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ

وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِی الْعَظِیمِ.

نوشته های مشابه

← نوشته قبلی

نوشته بعدی →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *