اولین مظلومیت امام علی، گمنامی حضرت امیر است، حتی نزد شیعه، حضرت امام قدس سره در این زمینه می‌فرماید: اساساً سربازان اسلام اگر چه نامدار باشند در این جهان گمنامند و نامدارترین سرباز فداکار در اسلام امیرالمومنین است و او گمنام ترین سرباز اسلام است و این اولین مظلومیت امام علی است.