چگونه است که رژیم منحوس اسرائیل برای حفظ امنیت خود، برای حفظ منافع خود، و برای عملی کردن اهداف رذیلانه‌ی خود؛ می‌تواند همه‌ی منطقه را پایگاه خود کند و دست به هر اقدامی بزند! اما ملت‌های مسلمان نمی‌توانند از حقوق مسلم خود دفاع کنند؟!