حجاب یعنی:
با پوششی ارزشمند، بین زن و مرد نامحرم، حریم قائل شدن، در مناسبات زن و مرد نامحرم، حیا و عفت وقار و پاکدامنی حاکم شدن، از هرگونه رفتار تحریک آمیز در محیط جامعه از قبیل تبرّج و حرکات یا سخنان مهیج، پرهیز کردن، و از اختلاط و آمیزش بی‌قید و شرط زن و مرد، برای شکوفایی ظرفیتها، استعدادها و قابلیتهای انسانی، جلوگیری کردن.