اگر می‌بینیم مسئول بجای کرنش در برابر معروف و خروش در برابر منكر، از امربه معروف و نهی از منكر برآشفته می شود، و به هر قیمتی که شده، می‏ خواهد امر به معروف و نهی از منکر را زمین بزند؛ به خاطر ضعف بنیه و توان معنوی است.