رفتن به طبیعت زمینه‌ای است برای:

✅ تأمل در رمز و راز آفرینش

✅ و اندیشه در رویش بی‌وقفه گیاهان،

که به قدرت الهی بدون خلل و توقف، در طول تاریخ حیات زمین، ادامه داشته و طبیعت زیبا را به وجود ‌آورده است.

به گونه‌ای که بشر هم بهترین استفاده را از آن ببرد ، و هم با هستی بخشِ طبیعت، آشنا شود و هم دل در گرو خالق بی‌همتای آن قرار دهد.