مردان بزرگ تاریخ توسط کتاب جاودانه مانده‌اند

چه بسیار بزرگانی که آثار مکتوب نداشته و امروز هیچ اثری از آنان در تاریخ نیست

و فراموش شده‌اند.