حضرت امام حسن عسکری عَلَیهِ‌السَّلام راه وصول به مقامات معنوی و درجات دینی را در حدیث شریفی بیان کرده است:

أَوْرَعُ اَلنَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشبْهَةِ پارساترین مردم كسی است كه در هنگام شبهه توقف كند.

أَعْبَدُ اَلنَّاسِ مَنْ أَقامَ عَلَی الْفَرائِضِ عابدترین مردم كسی است كه واجبات را انجام دهد.

أَزْهَدُ اَلنَّاسِ مَنْ تَرَكَ الْحَرامَ زاهدترین مردم كسی است كه حرام را ترك نماید.

أَشَدُ اَلنَّاسِ اجْتَهادًا مَنْ تَرَكَ اَلذُّنُوبَ كوشا ترین مردم كسی است كه گناهان را رها سازد.