یکى از ریشه‌هاى اصلی مشکلات اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى جامعه؛ ضعف بنیه، و توان معنوی بعضی از مسئولین است. اگر می‌بینیم مسئول در تشخیص صحیح و عمل بهنگام لنگ می‌زند و در برابر مشکلات کم می‌آورد، با ترک فعل به مشکلات دامن می‌زند؛ به خاطر ضعف بنیه و توان معنوی است.