قربانی، نماد ایثار و گذشت است

و ایثار و گذشت، امتحان محنت و سختی و امتحان برای تعالی روح و رسیدن به منزل مقصود است. قربانی، نماد دل کندن و بریدن از تعلّقات مادی در راه معشوق و نماد گسستن از غیر و پیوستن به خداوند برای رسیدن به مقام قرب الهی است.