کسانی می‌توانند از فیوضات ماه مبارک رمضان بهره ببرند که: با آداب فردی ماه مبارک رمضان؛ خودسازی کنند، و با آداب اجتماعی ماه مبارک رمضان؛ به دیگران بهره برسانند.

رعایت آداب فردی علامت خودسازی است رعایت آداب اجتماعی علامت ایمان است.