کتاب دروازه ا‌یی به سوی گستره‌ دانش و معرفت است و کتاب خوب، یکی از بهترین ابزارهای کمال بشری است.