کتاب مائده‌ی آسمانی و غذای روح آدمی است و درهای دانش و بینش را بر روی بشر باز می‌کند

و افق‌های جدیدی از اندیشه و فهم را در برابر آدمی می‌گشاید و حق و حقیقت را نمایان می‌سازد

بر این اساس خداوند معجزه ابدی و همیشه جاوید آخرین فرستاده‌اش را کتاب آسمانی قرار داد:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کرِیمٌ . فِی کتابٍ مَکنُونٍ . لا یمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ.