ای کاش همان قدر که از ویروس کرونا وحشت داریم،

هرجایی نمی‌رویم،

دست به هر چیزی نمی‌زنیم

و با همگان فاصله‌مان را حفظ می‌کنیم؛

به همان اندازه فاصله‌مان را با بیگانه حفظ می‌کردیم و از دشمن فاصله می‌گرفتیم!