وقتی كسب مقامات معنوی به خاطر ایمان و عمل شد نه بخاطر انتساب،

این تصور غلط كه هر شخصی به بزرگی منتسب باشد؛ دیگر لازم نیست برای کسب مقامات معنوی فعالیت نماید! اصلاح می‌شود.

اتفاقاً هرچه انتساب بیشتر و هرچه جایگاه رفیع‌تر؛

مسئولیت سنگین‌تر و ارتباط با خالق هستی لازم‌تر و عمیق‌تر و تلاش برای خودسازی و کسب مقامات معنوی لازم‌تر و ضروری‌تر باید باشد.