درخت از زيباترين مظاهر خلقت جلوه‌ای از تجليات آفرينش و چهره زیبای طبیعت است.