در انتخابات شرکت نمی کنیم، چون گله‌مندیم

بعضی ها از نابسامانی‌های موجود گله‌مندند و می‌گویند: ما در انتخابات شرکت نمی کنیم ، بعضی ها از مسئولین گله‌مندند و می‌گویند: ما در انتخابات شرکت نمی کنیم ، بعضی ها برای ادب کردن و سرعقل آمدن مسئولین می‌گویند: ما در انتخابات شرکت نمی کنیم و بعضی هم برای ایجاد تغییر می‌گویند: ما در انتخابات شرکت نمی کنیم و بعضی چون افراد را نمی‌شناسند، می‌گویند: ما در انتخابات شرکت نمی کنیم .

در جواب این افراد باید گفت

مشکلات ‌و نابسامانی‌ها از کجا پیدا شده است؟ آیا غیر از این است که نابسامانی‌های موجود به دلیل تسلط مسئولین ناصالح است؟ آیا غیر از این است که نابسامانی‌های موجود از ناحیه‌ی مسئولینی است که ما آن‌ها را انتخاب کردیم؟ و آیا غیر از این است که تسلط مسئولین ناصالح، به دلیل کوتاهی ما در انتخابات است؟ و الان باز می‌گوییم ما در انتخابات شرکت نمی کنیم .


کوتاهی در انتخابات و تسلط مسئولین ناصالح

مشکلات ‌و نابسامانی‌ها از کجا پیدا شده است؟ آیا غیر از این است که نابسامانی‌های موجود به دلیل تسلط مسئولین ناصالح است؟ آیا غیر از این است که نابسامانی‌های موجود از ناحیه مسئولینی است که ما آن‌ها را انتخاب کردیم؟ و آیا غیر از این است که تسلط مسئولین ناصالح، به دلیل کوتاهی ما در انتخابات است؟ و الان باز می‌گوییم ما در انتخابات شرکت نمی کنیم .


با کوتاهی می‌شود کوتاهی را جبران کرد؟

ما در انتخابات کوتاهی کردیم و نابسامانی‌ها به وجود آمد و گله‌مند شدیم، حال می‌خواهیم قهر کنیم و می‌گوییم در انتخابات شرکت نمی کنیم که چه بشود؟ نابسامانی‌ها، سامان پذیرد؟ یا مشکلات چاره شود؟ یا گله‌ها برطرف شود؟ آیا با کوتاهی که ما را گله‌مند کرده است، می‌شود کوتاهی‌ها را جبران کرد و نابسامانی‌ها را برطرف نمود؟


برای جبران کوتاهی‌ها

آیا غیر از این است که برای جبران کوتاهی‌ها؛ باید در انتخابات شرکت کرد؟ نه این که دو باره کوتاهی نمود و بگویم در انتخابات شرکت نمی کنیم . آیا با کوتاهی در تعیین سرنوشت، شرکت نکردن در انتخابات و رأی ندادن، مشکلی حل می‌شود؟ یا با حضور فعال در صحنه‌ی انتخابات و با درست رأی دادن و با انتخاب اصلح؛ کوتاهی‌ها جبران می‌شود، مشکلات برطرف می‌شود، نابسامانی‌ها سامان می‌پذیرد و مردم به حقشان می‌رسند؟


نتیجه شرکت نکردن در انتخابات چیست؟

شرکت نکردن در انتخابات و رأی ندادن، خود یک نوع رأی دادن است، رأی به این که دیگران بجای من انتخاب کنند و سرنوشت مرا تعیین کنند؛ نتیجه‌ای که هرگز مد نظر قهرکنندگان نیست. کدام آدم عاقلی، سرنوشت خود را به دست دیگران که نمی‌داند چه می‌کنند، می‌دهد؟


قهر کردن با انتخابات

بعضی برای ایجاد تغییر می‌گویند ما در انتخابات شرکت نمی کنیم و رأی نمی‌دهند در حالی رأی ندادن و قهر کردن با انتخابات، وضعیت موجود را تغییر نمی‌دهد، بلکه رأی ندادن وضع موجود را تثبیت می‌کند. نتیجه‌ای که هرگز مد نظر قهرکنندگان نیست.


به امید تغییر

کسانی که به امید تغییر می‌گویند ما در انتخابات شرکت نمی کنیم ، مانند کسانی هستند که به امید تغییر مسیر کشتی، زیر پای خود را سوراخ می‌کنند. کدام آدم عاقلی، برای اصلاح وضعیت موجود به خود و کشورش ضربه می‌زند؟


بعضی ها از نابسامانی‌های موجود گله‌مندند و می‌گویند: ما در انتخابات شرکت نمی کنیم ، بعضی ها از مسئولین گله‌مندند و می‌گویند: ما در انتخابات شرکت نمی کنیم ، بعضی ها برای ادب کردن و سرعقل آمدن مسئولین می‌گویند: ما در انتخابات شرکت نمی کنیم و بعضی هم برای ایجاد تغییر می‌گویند: ما در انتخابات شرکت نمی کنیم و بعضی چون افراد را نمی‌شناسند، می‌گویند: ما در انتخابات شرکت نمی کنیم .

 

در جواب این افراد باید گفت

مشکلات ‌و نابسامانی‌ها از کجا پیدا شده است؟ آیا غیر از این است که نابسامانی‌های موجود به دلیل تسلط مسئولین ناصالح است؟ آیا غیر از این است که نابسامانی‌های موجود از ناحیه‌ی مسئولینی است که ما آن‌ها را انتخاب کردیم؟ و آیا غیر از این است که تسلط مسئولین ناصالح، به دلیل کوتاهی ما در انتخابات است؟ و الان باز می‌گوییم ما در انتخابات شرکت نمی کنیم .

 

با کوتاهی می‌شود کوتاهی را جبران کرد؟

ما در انتخابات کوتاهی کردیم و نابسامانی‌ها به وجود آمد و گله‌مند شدیم، حال می‌خواهیم قهر کنیم و می‌گوییم در انتخابات شرکت نمی کنیم که چه بشود؟ نابسامانی‌ها، سامان پذیرد؟ یا مشکلات چاره شود؟ یا گله‌ها برطرف شود؟ آیا با کوتاهی که ما را گله‌مند کرده است، می‌شود کوتاهی‌ها را جبران کرد و نابسامانی‌ها را برطرف نمود؟

 

برای جبران کوتاهی‌ها

آیا غیر از این است که برای جبران کوتاهی‌ها؛ باید در انتخابات شرکت کرد؟ نه این که دو باره کوتاهی نمود و بگوییم در انتخابات شرکت نمی کنیم . آیا با کوتاهی در تعیین سرنوشت، شرکت نکردن در انتخابات و رأی ندادن، مشکلی حل می‌شود؟ یا با حضور فعال در صحنه‌ی انتخابات و با درست رأی دادن و با انتخاب اصلح؛ کوتاهی‌ها جبران می‌شود، مشکلات برطرف می‌شود، نابسامانی‌ها سامان می‌پذیرد و مردم به حقشان می‌رسند؟

 

با نگاه به تاریخ اسلام و با نگاه به تاریخ گذشته‌ی ایران، به خوبی روشن می‌شود که کوتاهی‌ها، چه مصیبت‌ها به بار آورده است و حضور در صحنه چه حماسه‌ها آفریده است.

 

آیا غیر از این است که یک کوتاهی بعد از ارتحال حضرت رسول صَلَّى الله عَلَیهِ وَ آلِهِ و سَلَّم فاجعه به بار آورد و مسیر تاریخ اسلام را تغییر داد؟

 

نتیجه‌ی شرکت نکردن در انتخابات چیست؟

شرکت نکردن در انتخابات و رأی ندادن، خود یک نوع رأی دادن است، رأی به این که دیگران بجای من انتخاب کنند و سرنوشت مرا تعیین کنند؛ نتیجه‌ای که هرگز مد نظر قهرکنندگان نیست. کدام آدم عاقلی، سرنوشت خود را به دست دیگران که نمی‌داند چه می‌کنند، می‌دهد؟

 

قهر کردن با انتخابات

بعضی برای ایجاد تغییر می‌گویند ما در انتخابات شرکت نمی کنیم و رأی نمی‌دهند در حالی که رأی ندادن و قهر کردن با انتخابات، وضعیت موجود را تغییر نمی‌دهد، بلکه رأی ندادن وضع موجود را تثبیت می‌کند. نتیجه‌ای که هرگز مد نظر قهرکنندگان نیست.

به امید تغییر

کسانی که به امید تغییر می‌گویند ما در انتخابات شرکت نمی کنیم ، مانند کسانی هستند که به امید تغییر مسیر کشتی، زیر پای خود را سوراخ می‌کنند. کدام آدم عاقلی، برای اصلاح وضعیت موجود به خود و کشورش ضربه می‌زند؟

رأی سفید

بعضی می‌گویند ما در انتخابات شرکت می‌کنیم اما سفید رأی می‌دهیم! در حالی که رأی سفید به دلیل ماهیت آن که ادای تکلیف ناقص است؛ بهتر از رأی ندادن نیست. در حقیقت کسی که سفید رأی می‌دهد مانند کسانی است که می‌گویند ما در انتخابات شرکت نمی کنیم این افراد به تکلیف خود عمل نکرده و چون سبب تضعیف نظام اسلامی می‌شود حرامی مرتکب شده‌اند.

 

نمی شناسیم چگونه رأی دهیم؟

بعضی می‌گویند چون نمی شناسیم در انتخابات شرکت نمی کنیم یا سفید رأی می‌دهیم، در حالی که برای شناخت فرد اصلح باید تحقیق و بررسی کرد و از افراد مطلع و مورد اعتماد کمک گرفت و با آگاهی تمام در انتخابات شرکت نمود.

 

شرکت نکردن در انتخابات چه کسانی را خوشحال می‌کند؟

آنانی که می‌گویند ما در انتخابات شرکت نمی کنیم باید توجه داشته باشند که خواست چه کسانی را عملی می‌کنند؟ چه کسانی از رأی ندادن ما خوشحال می‌شوند؟ امروز حرف بیش از صدها شبکه‌ی ماهواره‌ای فارسی زبان و بیش از هزاران شبکه‌ اجتماعی دشمنی، چیست؟ آیا غیر از این است که در انتخابات شرکت نکنید؟! کدام آدم عاقلی در تعیین سرنوشت خود حرف دشمنش را گوش می‌دهد؟

 

سعدی شاعر نامی ایران زمین در این زمینه می‌گوید: نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست، لیکن شنیدن رواست تا به خلاف آن، کار کنی که عین صوابست. حذر کن زآنچه دشمن گوید آن کن . که بر زانو زنی دست تغابن.

 

ثمره‌ی کوتاهی در انتخابات

کسانی که می‌گویند ما در انتخابات شرکت نمی کنیم باید بدانند که کوتاهی در انتخابات خطرناکترین نقیصه‌ای است که حیات جامعه اسلامی را به خطر می‌اندازد، حضرت امیر عَلَیهِ‌الْسَّلام در این زمینه می‌فرماید: وَ لَکنَّنِی آسَى أَنْ یلِی أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَا فَیتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا وَ عِبَادَهُ خَوَلًا وَ الصَّالِحِینَ حَرْباً وَ الْفَاسِقِینَ حِزْباً؛ لکن از این اندوهناکم که بى‌خردان، و تبهکاران این امّت، حکومت را به دست آورند، آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند،  بندگان را به بردگى کشند، با نیکوکاران در جنگ درایند و با فاسقان همراه باشند.

 

با احراز صلاحیت دقیق‌تر، با انتخابات پرشورتر، با انتخاب اصلح و مطالبه‌گری از منتخب؛ به استقبال ظهور برویم.

نوشته های مشابه

← نوشته قبلی

نوشته بعدی →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *