به مناسبت شب قدر
گفتی گنه بخشی
چون بنده پشیمان شد
جز تو که پشیمانی
بخشد به گنهکاران