ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
تمام هستی زهرا نصیب نرجس شد

#حافظ