بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران
بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید
#حافظ