به کسی جمال خود را ننموده‌ای و بینم

همه جا و هر زمانی بود از تو گفتگویی

#فصیح الزمان رضوانی