من آدمی به جمالت ندیدم و نشنیدم

محامد تو چه گویم که ماورای صفاتی

#سعدی