مسئولیت امانت الهی است و خداوند تبارک و تعالی اختیار این امانت را به ما واگذار کرده است،و ما در انتخابات، آن مسئولیت را به جای خداوند تبارک و تعالی، به فرد یا افرادی تفویض می‌کنیم، پس باید در انتخابات به اصلح رأی داد و اصلح را انتخاب کرد تا امانت به اهلش واگذار ‌شود و الا در امانت خیانت کرده‌ایم.