تنها راه گذر از شرائط سخت و طاقت‌فرسا؛ ارتباط عمیق با خالق هستی است، هرچه این شرائط سخت‌تر باشد؛ ارتباط با خالق هستی لازم‌تر و ضروری‌تر است و هرچه ارتباط با خالق هستي قوي‌تر و عمیق‌تر باشد؛ پيروزي بر سختی‌ها حتمی‌تر و قطعي‌تر خواهد بود، حقیقتی که در حماسه جاوید عاشورا نمایان است.