کســی که برای رضـــای خدا خالصــانه کـار کند،

میتواند در گمنامى زندگی کند،

ميتواند در گمنامى خدمت‌ ‌کند،

میتواند در گمنامى جا‌نفشانی کند

و در گمنامى شهید شود.