غدیر و عاشورا دو بال یک پروازند و پیوند ناگسستنی دارند، عاشورا با نگاه به غدیر از رهگذر غدیر زنده نگهداشته می شود و تعظیم شایسته غدیر از تکرار عاشورای جدید جلوگیری میکندو عزاداری صحیح و شایسته سید و سالار شهیدان را محقق می سازد.