انتخاب اصلح دوام دولت و ملت را تضمین می کند.

و انتخاب غـیر اصـلح، میـدان دادن و مسئولیت دادن به افراد ناشایست و ناصالح است که دوام دولت و ملت را به خطر می‌اندازد، امام على عَلَیهِ‌الْسَّلام می‌فرماید: یستَدَلَّ عَلَی ادبارِ الدُّوَلِ بِاَربَعٍ: تَضییعِ الاُصولِ وَ التَّمَسُّکِ بِالفُرُوعِ وَ َتقدیمِ الاَراذِلِ وَ تَاخیرِ الاَفاضِلِ؛ چهار چیز باعث شکست دولت‌ها می‌شود: ضایـع کردن اصـول و سرگـرم شدن به فـروع و به کـار گمـاردن آدم‌های پسـت و کنـار گذاشـتن انسان‌های شایسته و فاضل.